Ympäristönsuojelun vaikutukset esiin

Ympäristönsuojelun kohtuuttomaksi koettuja säädöksiä kartoittaneen kyselymme tulokset on nyt julkaistu. Tulokset löytyvät Suomen ympäristökeskuksen raportista Ympäristönsuojelun vaikutukset esiin. Vastausten aihepiirit olivat pitkälti samoja kuin muussakin viimeaikaisessa kriittisessä ympäristökeskustelussa, mutta yllätyksiäkin ilmeni. Tulosten perusteella esimerkiksi vanhentuneet tiedot voivat aiheuttaa paljon turhia huolia.

Kriittinen kansalaislähtöinen keskustelu arvokasta, sillä sen avulla voidaan parhaimmillaan selvittää epäselviä kysymyksiä, oikoa väärinkäsityksiä ja tunnistaa kyteviä ristiriitoja. Kyselymme antoi kuitenkin aihetta epäillä, että keskustelu voi myös ohjata harhaan ja epäoleellisuuksiin. Ongelmia voi syntyä niin tarkoitushakuisista tulkinnoista, vanhentuneesta  tiedosta kuin huhujen paisumisestakin. Stereotyyppinen suhtautuminen muihin osapuoliin johtaa herkästi hedelmättömään jankkaukseen, jossa ei pyritäkään oppimaan toisten näkemyksistä. Ympäristösääntelyn kohdalla kansalaiskeskustelussa korostuvat välittömät koetut haitat, kun taas sääntelyn pitkän aikavälin myönteiset (sivu)vaikutukset jäävät usein piiloon.

Kyselytulosten ohella raportissa esitellään laajemmin Sivuvaikutukset hallintaan: monitieteisen tiedon hyödyntäminen ympäristönsuojelussa -hankkeen tuloksia. Raportin päätarkoituksena on hahmottaa keinoja, joiden avulla viestintää ja vuorovaikutusta voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin ympäristönsuojelun haitallisten sivuvaikutusten ehkäisyssä ja hyödyllisten edistämisessä. Aluksi esitellään vaikutuksen käsitettä sekä avataan arvioinnin ja tiedeviestinnän suhdetta. Seuraavaksi esitellään viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämisen kannalta oleellisimmat tulokset verkkokyselystä, jossa selvitettiin kansalaisten näkemyksiä ympäristösääntelystä. Lopuksi kootaan yhteen suosituksia viestinnän ja vuorovaikutuksen käytäntöjen kehittämiseksi.

Mainokset