BKT ja vaihtoehtoiset kehityksen mittarit

Raamattu ja bruttokansantuote ovat hyviä esimerkkejä aikoinaan kelvollisista, mutta nykyään jo paljolti vanhentuneista yhteiskunnallisen kehityksen ohjenuorista. Raamattu on yli tuhannen vuoden aikana koottu kokoelma uskonnollisia tekstejä. Siitä on olemassa useita eri versioita, joita on käännetty melkein 2500 kielelle. Monet ihmiset uskovat Raamatun sisältävän kirjaimellista Jumalan sanaa, erehtymättömiä ja yleispäteviä totuuksia.

Bruttokansantuote (BKT) on maailmanlaajuisesti käytetty talouden mittari. Monet uskovat sen kuvaavan suoraviivaisesti kansakuntien ja ihmisten hyvinvoinnin kehitystä.

Ympäristöongelmat kyseenalaistavat kirjaimelliset tulkinnat niin uskonnossa kuin taloudessakin. Jo 1960-luvulla historioitsija Lynn White Jr väitti, että kristinusko on osaltaan johtanut ympäristön saastumiseen ja luonnonvarojen ehtymiseen. Kritiikin perustana oli se, että Raamatussa ihminen velvoitetaan täyttämään maa ja käyttämään sen antimia oman hyvinvointinsa tavoittelussa.

Tätä käskyä ovat varsinkin kalvinistit toteuttaneet antaumuksella, eikä maallisen menestyksen tavoittelu ole tuntematonta protestanteillekaan. Katolisen paavin kanta ehkäisyyn ja väestönkasvun hillitsemiseen taas on esimerkki ympäristönsuojelussa hyssytellystä suuren luokan ongelmasta. Maa on täytetty jo seitsemällä – kohtapuoliin yhdeksällä tai kymmenellä – miljardilla ihmisellä.

Vastakritiikin mukaan Raamattua voi tulkita myös niin sanotun tilanhoitajaetiikan mukaisesti. Sen mukaan ihminen on asetettu luomakunnan varjelijaksi ja vastuulliseksi viljelijäksi. Tämän näkökannan esi-isäksi on nostettu luonnonsuojelun pyhimykseksikin nimetty Fransiskus Assisilainen.

Raamattu muotoutui varhaisissa Lähi-Idän kulttuureissa. Se sisältää paljon sääntöjä ja neuvoja, jotka aikoinaan olivat perusteltuja, mutta jotka nykypäivän näkökulmasta ovat käsittämättömiä, yhdentekeviä tai vahingollisia. Toisaalta Raamatusta löytyy eettisiä ja moraalisia ohjeita, joiden noudattaminen antaa edelleenkin perusedellytykset arkielämällemme ja luo pohjan luottamukselle yhteiskunnassa.

BKT on samaan tapaan osoittautumassa ajastaan jälkeen jääneeksi mittariksi, jonka kirjaimellisesta tulkinnasta edistyksen osoittimena on päästävä eroon. BKT otettiin laajasti käyttöön viime vuosisadan puolessavälissä kun 1930-luvun suuren laman ja maailmansodan jälkeen tarvittiin luotettavia mittareita kuvaamaan kansakuntien taloudenpitoa. Aluksi bruttokansantuotteena laskettu talouden kasvu kuvasti myös ihmisten hyvinvoinnin kohentumista. Vähitellen BKT:n kasvusta muodostui keskeinen ja kyseenalaistamaton yhteiskunnallinen tavoite.

Ympäristötaloustieteilijät harjoittaneet BKT-kritiikkiä jo muutamia vuosikymmeniä. Viime vuosina kritiikki on laajentunut. Lukuisia kohtuutalouteen, onnellisuuteen ja vaihtoehtoisiin hyvinvoinnin mittareihin liittyviä aloitteita on viritetty. Ympäristönsuojelun näkökulmasta on selvää, että BKT on puutteellinen mittari, jonka rajoitukset pitäisi aina muistaa. Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöön otto, öljyn poltto energiantuotannossa tai saastuneen alueen puhdistaminen lisäävät bruttokansantuotetta, luonnonvarojen säästäminen ja ympäristöonnettomuuksien ehkäiseminen voivat jopa pienentää sitä.

Vaihtoehtoiset mittarit, kuten niin sanottu aidon kehityksen mittari (GPI, Genuine Progress Indicator) antavat kehityksestä kovin erilaisen kuvan kuin bruttokansantuote. GPI pyrkii lisäämään kansantalouden laskelmiin hyvinvointia vähentäviä ja ympäristön tilaa heikentäviä tekijöitä. GPI-laskelmien mukaan asukasta kohden laskettu hyvinvointi oli Suomessa suurimmillaan vuonna 1989. Tämän jälkeen hyvinvointimme on heikentynyt.

Ongelmana on, että myös GPI on monin tavoin puutteellinen mittari. Se osoittaa erilaista kehitystä kuin BKT, mutta ei välttämättä totuudenmukaisempaa.

Joidenkin kriitikkojen mukaan niin Raamatusta kuin bruttokansantuotteestakin pitäisi päästä kokonaan eroon. Tämä ei ole toivottavaa eikä mahdollista. Kumpikin näistä on syvälle juurtunut yhteiskuntaamme ja kulttuurihistoriaamme. Kritiikki kannattaa kuitenkin ottaa todesta ja tulkinnat tehdä nykypäivän näkökulmasta. Kirjaimelliset tulkinnat ovat vaarallisia, kun luemme parin tuhannen vuoden takaisia ohjeistuksia hyvästä elämästä tai kun pohdimme talouskehitystä viime vuosisadalta periytyvän mittarin avulla.

Kirjoitus on kevyesti muokattu versio Kulttuurivihkot -lehden numerossa 1/2012 ilmestyneestä yliöstä.