Kirjoja ja kirjoituksia

Berg Annukka, Lähteenoja Satu, Ylönen Matti, Korhonen-Kurki Kaisa, Linko Tyyra, Lonkila Kirsi-Marja, Lyytimäki Jari, Salmivaara Anna, Salo Hanna, Schönach Paula, Suutarinen Ira (2019). POLKU2030 – Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 23/2019. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-653-9

Captures

Lyytimäki Jari (2018). Huumori ympäristönsuojelussa. Suomen ympäristökeskuksen julkaisuja 3. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 182 s.
PDF: http://hdl.handle.net/10138/234633
ISSUU: https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/sykeju_3_huumori-ymparistonsuojelus

Mäkinen Kirsi, Prutsch Andrea, Karali Eleni, Leitner Markus, Völler Sonja, Lyytimäki Jari, Pringle Patrick, Vanneuville Wouter (2018). Indicators for adaptation to climate change at national level – Lessons from emerging practice in Europe. European Environment Agency. European Topic Centre Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation. ETC/CCA Technical Paper 2018/3. https://cca.eionet.europa.eu/reports/TP_3-2018

Lyytimäki Jari, Lähteenoja Satu, Reinikainen Tapio, Schmidt-Thomé Kaisa, Sokero Mikael, Vikström Suvi (2017). Kestävän kehityksen toimenpidesitoumustyökalu: kokonaisarvio ja kehittämismahdollisuudet. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 67/2017. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki. 111 s. http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=21901

Lyytimäki Jari, Lähteenoja Satu, Sokero Mikael, Korhonen Satu, Furman Eeva (2016). Agenda 2030 Suomessa: Kestävän kehityksen avainkysymykset ja indikaattorit. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31/2016. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki.   In English: Agenda 2030 in Finland: Key questions and indicators of sustainable development.

Kaljonen Minna & Lyytimäki Jari (2016). Kestävän ruokavalion edistäminen lounasruokailussa: Ilmastovalintamerkintä testissä. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5/2016. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Seppälä Jyri, Kurppa Sirpa, Savolainen Hannu, Antikainen Riina, Lyytimäki Jari, Koskela Sirkka, Hokkanen Joonas, Känkänen Riina, Kolttola Leo, Hippinen Ilkka (2016). Vihreän kasvun sekä materiaali- ja resurssitehokkuuden avainindikaattorit. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 23/2016. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki.

Lyytimäki Jari (2014). Valosaaste ympäristöongelmana. Katsaus yhteiskunnalliseen ohjaukseen. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 27/2014. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Lyytimäki Jari & Rinne Janne (2014). Ympäristönsuojelun vaikutukset esiin: Vuorovaikutteinen viestintä arvioinnin apuna. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 36/2014. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Faehnle, M., Kopperoinen, L., Tyrväinen, L., Löfström, I., Lyytimäki, J., Itkonen, P., Söderman, T., Välimaa, I. (2014). Kaupunkiluonto on lähellä. Teoksessa: Tyrväinen, L., Kurttila, M., Sievänen, T., Tuulentie, S.. (toim.), Hyvinvointia metsästä. Kirjokansi 90. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Ss. 75–84.valon varjopuolet kansi small

Lyytimäki Jari & Rinne Janne (2013). Valon varjopuolet – Valosaaste ympäristöongelmana. Gaudeamus Helsinki University Press, Helsinki. Teos palkittiin Koneen Säätiön myöntämällä Vuoden Tiedekynä 2015-palkinnolla.

Lyytimäki Jari & Rinne Janne (2013). Valon varjopuolet – Perustietoa valosaasteesta. Suomen ympäristökeskus, Helsinki

Rinne Janne & Lyytimäki Jari (2012). Vaivaako valosaaste? Verkkokyselyn tulosten yhteenveto. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 24/2012. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 31 s.

Lyytimäki, Jari (2012). The environment in the headlines: Newspaper coverage of climate change and eutrophication in Finland. Monographs of the Boreal Environment Research 42/2012. Edita Prima Ltd, Helsinki.

Seitsemän lukua ja tietolaatikkoa vuonna 2012 tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon voittaneessa teoksessa: Niemelä, J., Furman, E., Halkka, Ihminen_ymparistoA., Hallanaro, E-L., Sorvari, S., (toim). (2011). Ihminen ja ympäristö. Gaudeamus, Helsinki.

Lyytimäki Jari, Rinne Janne, Kautto Petrus, Assmuth Timo (Eds.) (2011). Using indicators to assess sustainable development in the European Union, Finland, Malta and Slovakia. The Finnish Environment 4/2011. Finnish Environment Institute, Helsinki.

Leikkilä Jaana, Faehnle Maija, Lyytimäki Jari (toim.) (2011). Maahanmuuttajat kaupunkiluontoa koskevassa suunnittelussa – Kohti interkulttuurista kaupunkia. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12/2011. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 54 s.

Lyytimäki, Jari Rinne Janne, Nisonen Sampsa (toim.) (2011). Suomen ympäristön mittarit 2011. Avainindikaattorit ympäristönsuojeluun. Suomen ympäristökeskus, SYKE. Helsinki. 16 s.

Lyytimäki Jari (2011). Kestävään kehitykseen liittyvien vaikutusten ennakkoarviointi politiikansuunnittelussa ja päätöksenteossa. Suositus arvioinnin työkaluksi. Ympäristöministeriön raportteja 24/2011. Ympäristöministeriö, Helsinki.

Lyytimäki Jari (2011). Ilmasto muuttuu – entä arki? Teoksessa: Leif C. Andersson, Ilari Hetemäki, Riitta Mustonen & Ari Sihvola, (toim.). Kaikki irti arjesta. Gaudeamus, Helsinki. Ss. 241-242.

Faenhle Maija, Jokinen Johanna, Karlin Anni, Lyytimäki Jari (2010). Kaupunkiluonto ja monikulttuurisuus – maahanmuuttajat luontoalueiden kokijoina ja käyttäjinä. Suomen ympäristö 1/2010, Rakennettu ympäristö. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 77 s.

Jälkeemme_vedenpaisumusLyytimäki Jari (2009). Jälkeemme vedenpaisumus? Ilmastonmuutoksen ja merien suojelun ekologiset kynnysarvot. Gaudeamus, Helsinki. 271 s.

Lyytimäki Jari (2009). Kaatopaikat kulttuurin muistumina. Teoksessa: Laaksonen, Pekka & Saressalo, Lassi (toim.). Kotiseutuni mun. Kirjoituksia Kotiseudun & Hiidenkiven sadalta vuodelta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1240, Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:21. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Ss. 348-350.

Lyytimäki Jari & Rosenström Ulla (2009). Indikaattoriviestinnän vaikuttavuus ympäristöpolitiikassa: Esimerkkinä kestävän kehityksen raportointi. Teoksessa: Hyytinen, Kirsi & Mustonen, Esko (toim.). Monta tietä vaikuttavuuteen. Käytäntöjä, kokemuksia ja haasteita eri hallinnonaloilta. Valtiovarainministeriö, Helsinki. Valtiovarainministeriön julkaisuja 5/2009. Ss. 127-142.

Putkuri Eija, Lindholm Matti, Lyytimäki Jari (Eds.) (2009). The state of the environment in Finland 2008. Finnish Environment Institute, Helsinki. 20 pp.

Lyytimäki Jari & Hakala Harri (2008). Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. Toinen uudistettu laitos. Gaudeamus & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 447 s.

Lyytimäki Jari, Hildén Mikael, Aberra Zelealem & Lindholm Matti (2008). The significance of ecological thresholds in coastal areas. Results of an international web survey. Reports of Finnish Environment Institute 21/2008. Finnish Environment Institute, Helsinki.

Assmuth Timo, Lyytimäki Jari, Hildén Mikael, Lindholm Matti & Münier Bernd (2007). What do experts and stakeholders think about chemical risks and uncertainties? An internet survey. The Finnish Environment 22/2007. Finnish Environment Institute, Helsinki.

Lyytimäki Jari (2006). Unohdetut ympäristöongelmat. Gaudeamus, Helsinki. 238 s.unohdetut_ymparistoongelmat

Lyytimäki Jari (2006). Tietoyhteiskunnan ympäristöongelmia. Teoksessa: Mitä Missä Milloin 2007. Otava, Helsinki. Ss. 266-273.

Lyytimäki Jari (2006). Vesistöjen rehevöityminen sanomalehtien uutisoinnissa. Suomen ympäristö, Ympäristönsuojelu 7/2006. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 54 s.

Lyytimäki Jari (2005). Ympäristöhaasteet eivät hellitä. Teoksessa: Aino – suuri Suomen kartasto. Genimap, [Vantaa]. Ss. 30-31.

Lyytimäki Jari (2005). Systeemiälykkään ympäristötietoisuuden haaste. Teoksessa: Hämäläinen, Raimo P. & Esa Saarinen (toim.). Systeemiäly 2005. Systems Analysis Laboratory, Research Reports B25. Helsinki University of Technology. Ss. 133-140.

Lyytimäki Jari & Palosaari Marika (2004). Ympäristöviestinnän tutkimus Suomessa. Suomen ympäristö 683, ympäristöpolitiikka. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 85 s.

Hietanen Olli, Heinonen Sirkka, Kiiskilä Kati, Lyytimäki Jari & Rosenström Ulla. (2004). Ekotietoyhteiskunta – kriteerit ja toimintamahdollisuudet. Loppuraportti, eTieto. Tutu-julkaisuja 2/2004. Turun kauppakorkeakoulu, Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Turku.

Rotko Pia & Lyytimäki Jari (2004). Viestintä vesistöjen kunnostuksessa. Innostaminen, uutisointi ja sosiaalinen pääoma. Suomen ympäristö 717, Luonto ja luonnonvarat. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 65 s.

Hakala Harri & Välimäki Jari (2003). Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. Gaudeamus & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 446 s. [2. painos syyskuu 2003, myös elektroninen versio]ympariston tila ja suojelu

Välimäki Jari (2002). Tiedon mitalla kestävyyteen. Suomen Ympäristö 556, ympäristöpolitiikka. Ympäristöministeriö, Helsinki. 68 s.

Hallanaro Eeva-Liisa, Lindholm Matti, Paija Virpi, Putkuri Eija & Välimäki Jari (2001). Finlands natur CD-Facta – Berättelse om miljöns tillstånd. Finlands Miljöcentral & eWSOY. 2 CD-rom -skivor.

Hallanaro Eeva-Liisa, Lindholm Matti, Paija Virpi, Putkuri Eija & Välimäki Jari (2000). Suomen luonto CD-Facta – kertomus ympäristön tilasta. CD-ROM. Suomen ympäristökeskus. eWSOY. 2 CD-ROM -levyä.

Mainokset